Plazzas Vacantas

PLAZZAS VACANTAS

Essas Vus a la tschertga d’ina nova sfida? En la vischnanca da Trin purschain nus a Vus ina plazza da lavur varianta amez il mund alpin grischun. As annunziai ussa.

Plazzas vacantas

Actualmain n’èn naginas plazzas vacantas.